להלן תקנון השימוש באתר החנות האינטרנטית של bratislava.co.il

1.כללי:

1.1. כל פעולה מצדך באתר, תבוצע בכפוף לתקנון זה בלבד.

1.2. כל פעולה באתר, תעיד כי קראת את תקנון זה על כל פרטיו והסכמת ללא סייג ובאופן, אשר אינו משתמע לשני פנים לכל הנאמר בתקנון והתחייבת לפעול אך ורק על סמך תקנון זה.

1.3. פעולה כהגדרתה בתקנון זה משמע, כל פעילות אקטיבית באתר עצמו ובנספחים לו, לרבות הירשמות לקבלת מייל יומי, ביצוע רכישה, בקשה לפרסום באתר ופרסום תגובה.

1.4. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מיוחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד מיוחס גם לרבים ולהיפך.

1.5. תקנון זה ישמש כמסמך הבלעדי לו מחויבת bratislava.co.il (להלן:”החברה”).

1.6.  החברה היא הבעלים הרשום והבלעדי של האתר ושומרת לעצמה את הזכות לשנות/להוסיף על תקנון תקנות וסעיפים נוספים על דעת עצמה בלבד, בלא הודעה מראש.

2.שירותי האתר ומהותו:

אתר אינטרנט זה (להלן:”האתר”) משמש כחנות האינטרנטית של אתר המידה bratislava.co.il. מטרתו הבלעדית היא להציע מסלולי טיול ומוצרים הקשורים לטיול בסלובקיה לרכישה אונליין.

3.הרשאת משתמש באתר:

3.1. ככלל כל אדם רשאי להשתמש באתר לצורך ביצוע של רכישה מקוונת, באם הוא עומד בתנאים המצטברים הבאים כולם יחד:

3.1.1. למשתמש מלאו לפחות 18 (שמונה עשרה) שנים והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

3.1.2. המשתמש הוא בעל אי-מייל (תיבת דואר אלקטרוני) פעיל ונגיש.

3.1.4. המשתמש הינו בעליו של החשבון ממנו מבוצע התשלום.

3.2. על אף האמור לעיל, החברה רשאית באופן בלעדי, שלא לאפשר לאדם ספציפי ו\או לכל קבוצת אנשים את הרכישה באתר מכל סיבה שהיא ואין החברה חייבת להודיע על כך מראש ו\או ליתן הנמקה, לרבות המקרים הבאים, כולן יחד או לחוד:

3.2.1. המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה.

3.2.2. המשתמש ביצע באתר מעשה בלתי חוקי.

3.2.3. המשתמש מסר פרטים לא-נכונים בעת ההרשמה.

3.2.4. המשתמש ביצע שימוש בכרטיס אשראי/חשבון פייפאל חסום ו\או מוגבל ו\או לא בתוקף.

3.2.5. המשתמש ביצע מעשה ו\או מחדל,לרבות, פגיעה בפעילותו התקינה של האתר, פגיעה בשמו הטוב של האתר ו\או מי מטעמה.

4.תהליך ביצוע קניה באתר ואספקת השירות\מוצר:

4.1. הרכישה באתר תחל בלחיצה על כפתור “קנה עכשיו”. לאחר הלחיצה יופיע טופס מילוי פרטיו האישיים של הרוכש. לפני ביצוע התשלום על המשתמש לאשר באמצעות סימון וי (סימן מוסכם ומקובל) על כפתור אישור, קריאה והסכמה לאמור בתקנון זה.

4.2. לשם ביצוע הרכישה והשלמתה, המשתמש יחויב למלא טופס הרשמה באתר, אשר יכלול: הזנת שמו המלא של הרוכש,כתובת אימייל (תיבת דואר אלקטרוני).

4.3 לצורך ביצוע התשלום, יועבר הרוכש לעמוד ייעודי באתר paypal.com. בעמוד זה יהיה על הרוכש להכניס את פרטי החשבון שלו בכדי להשלים את התשלום. איננו נושאים באחריות לנעשה בעמוד התשלום של חברת Paypal שהיא חברה מוכרת ואמינה.

4.4. מבלי לגרוע באמור לעיל, הזנת פרטים כוזבים בטופס מילוי פרטים באתר וכן שימוש בכרטיס אשראי/חשבון פייפאל גנוב ו\או שאינו שייך למשתמש בו לטובת קנייה באתר, הינן עבירה פלילית. במקרה מעין זה, החברה תהא רשאית לפנות לערכאות משפטיות בגין נזקים כספים שיגרמו לחברה עקב שיבוש פעילותו התקינה של האתר.

4.5 לאחר השלמת הרכישה תתאפשר לרוכש הורדת המסלול המבוקש. המסלול יהיה בפורמט PDF להורדה ישירה מהאתר.

5.מחיר המוצרים ואופן התשלום:

5.1. המחירים המוצגים באתר כוללים מס כדרוש בחוק, אלא אם יצוין אחרת במפורש באתר.

5.2. האתר, החברה ו\או הספק המפרסם, אינם מתחייבים כי המחיר המוצע באתר הינו הזול ביותר.

5.3. חיוב הלקוח יתבצע על ידי חברת Paypal.

5.4.חוזה קניה מתגבש בדרך של הודעת אישור הקנייה הנשלחת מהאתר בתגובה להצעת המשתמשומחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי האתר עבור המוצר.

5.5. מבלי לגרוע באמור לעיל, באם לא תתבצע רכישה באתר בעקבות הזנת פרטי תשלום לא נכונים, אם בתמים ואם במזיד וכמו כן, באם לא תבוצע רכישה בעקבות תקלה טכנית כזאת או אחרת באתר, אין האתר יישא באחריות על כך בשום אופן.

6.ביטול עסקה:

מאחר ומדובר במוצר אלקטרוני שישלח באופן מיידי לאחר הרכישה, לא תינתן אפשרות לביטול לאחר קבלת המדריך להורדה. במקרים חריגים ניתן לפנות ל-info(at)bratislava.co.il.

7.העדר אחריות:.

7.1.תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד.

7.2.החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

7.3 .מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

7.8.מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות קובץ המסלול לא ישלח באופן מיידי. במקרים כאלה על הרוכש ליצור קשר ישירות עמנו בכתובת info(at)bratislava.co.il . לאחר אימות הפרטים וקבלת התשלום ישלח המסלול לרוכש באופן ידני.

8.סודיות ופרטיות:

8.1.החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים בכדי לשמור על סודיות פרטי המשתמש ו\או הרוכש באתר ולא תעביר את פרטיו האישיים של המשמש ו\או הרוכש לצד שלישי, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמשים באתר.

8.2.מכיוון שמדובר בסביבה מקוונת, שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת והרמטית, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה הפרטיים ו\או חשיפת המידע השמור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה המעולים שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישירו/או עקיף ו/או תוצאתי – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשיםדליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי עסקאות.

8.3. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית באופן חריג להעביר את פרטיו האישיים של משתמש ו\או רוכש לצד שלישי, במקרים בהם הנ”ל ביצע ו\או השתתף בכל דרך במעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בכל צד שלישי וזאת בהתאם להליך חוקי, כגון: צו חיפוש, צו בית משפט וכדומה.

8.4. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון: ניתוח מידע סטטיסטי וכדומה וזאת ללא זיהוי משתמש ספציפי.

8.5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות-Cookies” בכדי לספק למשתמש את חווית הקנייה הנוחה והמהירה ביותר. כל משתמש ועל אחריותו יכול להגדיר את הדפדפן שלו, כך שיסרב לכל  Cookies.

8.6. משתמש אשר יגיש תלונה או כל טענה בעבור מוצר\שרות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו האישיים בכדי לברר תלונה זאת.

8.7.מבלי לגרוע באמור לעיל, בכל מקרה אין החברה חייבת לענות על כל שאלה, טענה ,בירור וכל הצעה אחרת אשר תוגש אליה, לרבות פנייה באמצעות “צור קשר”.

10.זכויות יוצרים וסימני מסחר:

10.1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

10.2. כל הנמצא באתר ובדפים הנלווים לו הינו רכושה הבלעדי של החברה, אשר אוסרת באופן מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל ו\או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים וזאת ללא אישור בכתב מבעלי החברה או על ידי תשלום כספי בגין כך שיקבע במו”מ מול בעלי החברה.

10.3. ייתכן כי חלקים מאתר זה לרבות דמויות, מלל, סיסמאות פרסום, לוגו החברה וכו’ מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות. כל שימוש ברכוש האתר על כל חלקיו עשוי להוביל לפגיעה בקניינה הרוחני של החברה, ועשוי לחשוף את המפר לתביעות אזרחיות.

11.תגובות גולשים בפורום האתר באמצעות FACEBOOK:

11.1. מערכת התגובות והביקורות של האתר הינה פתוחה לקהל הרחב ותתבצע בדף החברה בפייסבוק. האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם לכותב בדף זה או לרכושו בעקבות תגובות שונות או בעקבות שימוש בתכנים של האתר.

11.2. החברה רשאית למחוק תגובות בדף הפייסבוק, שמהוות לשון הרע, רכילות, גידופים, מילות גנאי ותוכן פורנוגראפי, גזעני או כזה שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל תגובה שהאתר יראה לנכון.

11.3. החברה איננה אחראית למידע מקצועי, רפואי, משפטי, כלכלי מדעי או מסחרי שמפרסמים גולשים בדף הפייסבוק. החברה אף אינה אחראית לנזקים שייגרמו לגולשים בעקבות יישום המלצות שייכתבו עלידי גולשים באתר.כל אחריות משפטית לתוכן של התגובה והביקורות מוטלת על כותב התגובה ו\או הביקורת בלבד, לפיכך ממליץ האתר למשתמש לבדוק את תגובותיו ואת ביקורותיו מבחינה עובדתית ומשפטית, בטרם העלאתם למערכת האתר.

12.הדין החל ומקום השיפוט:

השימוש באתר, כמו גם תנאי השימוש בו, כפופים אך ורק לחוקי מדינת סלובקיה. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת הנובעת כתוצאה מהשימוש באתר, נתון אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר ברטיסלבה.